POSTS
22
november 2015
Libramont 2017
20
november 2015
Not Mess With My Style
SEARCH
SHOP
New York +1555225314
PRIVACY & SERVICE

 

Privacy en veiligheid

Door een account aan te maken op AcroProducts.be zullen persoonsgegevens alsook adres en e-mailgegevens worden opgeslagen. Acroproducts behandelt deze gegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan andere partijen. AcroProducts draagt er zorg voor dat deze persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u adres of e-mailgegevens worden gebruikt voor het versturen van promoties of voor andere commerciële doeleinden kan de klant zich steeds afmelden of uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. 

U kan op elk moment uw gegevens aanpassen en raadplegen in uw account. 

Service en garantie

Elk artikel heeft een eigen garantieperiode. Wanneer u een artikel geleverd krijgt dat niet in goede staat verkeert of dat niet naar behoren functioneert, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. AcroProducts tracht steeds te zorgen voor een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel zorgen wij voor een herstelling of een omwisseling. Voor verdere informatie kan u contact opnemen via info@acroproducts.be of +32 (0)9 345 42 56

Klachten en opmerkingen

Heeft u klachten of opmerkingen betreffende producten, leveringen of onze website? Deze kan u eenvoudig melden door contact op te nemen met ons via info@acroproducts.be. Wij behandelen uw klacht binnen de 48u en zorgen dat u alsnog een optimale service ontvangt.

Disclaimer

Onderstaande is de de disclaimer van AcroProducts. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AcroProducts is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AcroProducts.

Gebruik van website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met AcroProducts te mogen claimen of te veronderstellen.

AcroProducts streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. AcroProducts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van AcroProducts.