POSTS
22
november 2015
Libramont 2017
20
november 2015
Not Mess With My Style
SEARCH
SHOP
New York +1555225314
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. ALGEMEEN
Voor onze verkopen, leveringen en uitvoeringen van werken, gelden de hierna vermelde voorwaarden, ten ware er schriftelijk zou worden van afgeweken. De aankoopvoorwaarden van een koper of cliënt zijn voor ons niet bindend zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze aankoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben.
2. AANBOD EN BESTELLING
Onze offerten zijn steeds vrijblijvend en niet bindend ten onzen opzichte. Schriftelijke, telegrafische en telefonische bestellingen worden slechts door ons aangenomen beschouwd wanneer wij ze bevestigd of uitgevoerd hebben.
Annulering van de door ons aanvaarde werken of leveringen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van onze firma. In dat geval behouden wij ons het recht voor 25% van de aannemingsprijs te factureren, dit als forfaitaire vergoeding voor de geleden schade en onkosten die deze met zich meebrengt. Wij behouden ons bovendien het recht voor een hogere schadevergoeding te factureren, mits bewijs van de geleden schade. Deze bepaling is ook toepasselijk in geval van gedeeltelijke annulering.
3. UITVOERING EN LEVERING
Opgave van uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds benaderend en verbinden ons slechts tot een zo stipt mogelijke eerbiediging ervan, zonder waarborg van uitvoering op de gestelde datum. Geen enkel order kan wegens het overschrijden van de uitvoerings- of leveringstermijn eenzijdig worden opgezegd, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. De stopzetting van de levering door bedrijven die ons van grondstoffen of fabricatie voorzien wegens oorlog, staking, overmacht of alle andere onvoorziene omstandigheden, ontslaan ons van de verplichting tot levering voor de duur der stoornissen en in volle omvang de uitwerkselen tengevolge van deze stoornissen. Deze gebeurtenissen geven ons ook het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat de koper aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding. Indien de uitvoering van de werken of levering van de goederen fragmentair gefactureerd wordt, a rato van de reeds uitgevoerde werken of geleverde goederen, zijn wij steeds gerechtigd de verdere uitvoering van de werken of levering der goederen, van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, op te schorten tot algehele betaling van de reeds vervallen en nog openstaande facturen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, in onze hoofde. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten, tenzij anders is overeengekomen. Leveringen zijn af-fabriek. Tenzij anders is overeengekomen zijn de vrachtkosten en het risico voor rekening van de koper.
4. KLACHTEN
Alle klachten, van welke aard ook, moeten ons om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen de acht dagen na de beëindiging van de werken of levering schriftelijk ter kennis worden gebracht en dit uitsluitend bij wijze van aangetekend schrijven. Lichte afwijkingen in de kwaliteit, kleur, maat, afwerking en dessin, kunnen geen aanleiding geven tot klachten. Ingeval van klacht binnen de vooropgestelde termijn en conform de voorwaarden, staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder dat dit aanleiding kan geven van schadevergoeding in onze hoofde.
5. BETALING
Onze gelden voor kontante betaling, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij anders wordt bepaald. De opgegeven prijs bij de aanvaarding van de werken is enkel richtgevend en nooit bindend in onze hoofde. Onze prijzen zijn berekend op de vervoertarieven, douanerechten en kosten, in- en uitvoertaksen verzekeringspremies enz. welke van kracht zijn bij de afsluiting van de overeenkomst of aanvaarding van de bestelling. Elke verhoging van deze factoren en alle om het even welke neventaksen vallen ten laste van de klant. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag, zijn wij gerechtigd alle nog lopende contracten op te zeggen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding in onz
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel te Lokeren, of op onze bankrekening. Bij betaling aan derden, vertegenwoordigers of tussenpersonen worden gedaan op risico van de koper. De facturen welke op hun vervaldag niet betaald zijn, zullen en dit zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een verwijlrente van 12% per jaar. Tevens zal zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, naast de verwijlrente, een verhogingsbeding worden aangerekend, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, van 15% op het factuurbedrag of het saldo hiervan, met een minimum van 49,57 € en een maximum van 6197,33 € . De kosten voor protest of terugkering van kwijtingen ter incasso, zullen in rekening worden gebracht.
6. HEROEPINGSTERMIJN
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redennen de overeenkomst te heroepen. De Herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de levering. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te heroepen.
Voorwaarde waar aan moet worden voldaan tijdens heroepingstermijn:
a. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
b. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7. BTW
goederen reizen voor rekening van de koper, zelfs wanneer de verzending franco gebeurd. Ingeval na bestelling en voor levering de btw- voet gewijzigd wordt, zullen de prijzen vermeld op de bestelbons aan de nieuwe voet zijn onderworpen. De prijzen op onze webshop zijn allemaal exclusief BTW
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de koper/cliënt in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op onze goederen zowel ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave verlangen, zonder in rechte te moeten optreden. Bij teruggave of terugneming van onze goederen worden onze kosten in minwaarde in mindering gebracht.
9. JURIDISCHE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de contracterende partijen, zijn de rechtbanken van het juridische arrondissement van Dendermonde en het Vredegerecht van Lokeren bevoegd.